به گزارش رمزپرس آمار تولید اوپک بر مبنای اطلاعاتی که از سوی ایران ارائه شده است، نشان می‌دهد تولیدنفت  کشور در ژوئیه سال میلادی جاری ۳.۹۰۰ میلیون بشکه در روزبیشتر بخوانید »