رییس پلیس فتای ناجا درباره رفع فیلتر توئئیتر، اظهار کرد: همچنین چیزی صحت ندارد و توئیتر رفع فیلتر نخواهد شد. به گزارش رمزپرس ،سردار کمال هادیانفر در گفت وگو بابیشتر بخوانید »