عربستان، مصر، امارات و بحرین در جدیدترین بیانیه مشترک خود تاکید کردند، یادداشت تفاهمی که بین آمریکا و قطر امضا شده در نتیجه درخواست‌های مداوم چهار کشور عربی است! امابیشتر بخوانید »