ظریف: جواب قاطع، مناسب و محکمی به پیام گستاخانه آمریکا دادیم  به گزارشرمز پرس ،وزیر امور خارجه کشورمان با تسلیت شهادت سردار سلیمانی به خانواده به و ملت ایران گفت:بیشتر بخوانید »