معاون بنیاد مستضعفان  : زمان تحویل ساختمان جدید پلاسکو به کسبه اعلام شد  به گزارش رمز پرس معاون بنیاد مستضعفان با اشاره به این‌که عوارض پروانه نکته اصلی اختلاف‌نظر بینبیشتر بخوانید »