دادستان شوش خبر داد شناسایی و تعقیب قضایی ۱۵ عامل اصلی تجمعات شوش/ بازداشت‌شدگان با صدور قرار آزاد شدند دادستان شوش با بیان اینکه در روزهای گذشته افرادی موجب اخلالبیشتر بخوانید »