« تالاب گاوخونی در ۱۶۷ کیلومتری جنوب شرق اصفهان در کنار شهر ورزنه و در منتهی الیه رودخانه زاینده رود قرار گرفته است. در پی قطع آب زاینده رود پهنه آبی گاوخونی نیز رو بهبیشتر بخوانید »