به گزارش خبرنگار خبرگزاری رمزپرس ،ثریا شارقی در جمع مشاورین فرمانداران گفت: یکی از خدمات بسیار مهمی که از سال ۸۳ کلید خورد و در قانون ساختار نظام جامعبیشتر بخوانید »