مدیرعامل کانون هموفیلی ایران بیان کرد:  به گزارش رمز پرس مدیرعامل کانون هموفیلی ایران بیان کرد: ۱۲ هزار بیمار اختلال انعقادی در کشور شناسایی شده است که البته همه اینبیشتر بخوانید »