ک به گزارش رمز پرس به نقل از  سرمقاله آفرينش با ورود به تهران و افزایش تعداد مبتلایان و طبعا افزایش قربانیان، پیش و بیش از هر نهاد و سازمانبیشتر بخوانید »