یک کارشناس مسایل آمریکا ترامپ با عبرت از «روس‌هراسی» در آمریکا با موج «بن‌سلمان هراسی» همراه شده است یک کارشناس مسایل آمریکا گفت: در بحث تغییر مواضع ترامپ در مقابلبیشتر بخوانید »