با ورود متهمان به قتل بنیتا در ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه صبح امروز روند بازسازی صحنه جرم قتل بنیتا در حال انجام است. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا، دربیشتر بخوانید »