جزئیات اقلام و هزینه بسته حمایتی کرونا تاکنون با اعتباری که از محل اعتبارات بانکی، بودجه ای و ارزی تامین شده، رقمی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای توزیعبیشتر بخوانید »