مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در زمینه آب ۵۰ سال غفلت کرده‌ایم، گفت: برای حل بحران آب فقط یک فرصت ۵ ساله برنامه ششم توسعه باقیبیشتر بخوانید »