گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی و کاهش تورم ایران بانک جهانی اعلام کرد تورم ایران تا پایان ماه آوریل به ۸ درصد کاهش یافته است. به گزارش رمز پرسبیشتر بخوانید »