بارش تگرگ و رگبار شدید مناطق مختلفی از تهران را در برگرفت. به گزارش رمز پرس  :مدیرکل خدمات شهری معاونت خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به احتمال بارش برفبیشتر بخوانید »