وزیر اقتصاد فرانسه خبر داد: طی روزهای آینده نهاد مالی اروپایی مستقلی همراه آلمان‌وبریتانیا برای تجارت با ایران ایجادمی‌کنیم وزیر اقتصاد فرانسه از ایجاد نهاد مالی اروپایی به‌همراه آلمان وبیشتر بخوانید »