جمهوری خودخوانده موسوم به جمهوری خلق دونتسک که از سوی شورشیان جدایی طلب شرق اوکراین ایجاد شده از تشکیل یک کشور جدید به نام “مالوروسیا” خبر داد که بر طبقبیشتر بخوانید »