دکتر امیر جعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی:  فردای  ادغام  بانک های , انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد و موسسه اعتباری کوثر بررسی میشود به گزارش رمز پرسبیشتر بخوانید »