به گزارش رمز پرس  آثار ادغام  طی بررسی انجام شده از زبان  دکتر امیرجعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی بررسی شد آثار ادغام هر نهاد حقوقی مهم ترینبیشتر بخوانید »