دیده بان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد تقریبا تمامی اعضای خارجی داعش و القاعده از طریق پاکستان وارد افغانستان می شوند و پیش از این رهبران این گروهبیشتر بخوانید »