هزینه  و وام مسکن افزایش یافت به گزارشرمز پرس قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن به طور متوسط در آبان‌ امسال مقداری افزایش یافته که بر این اساس زوجینبیشتر بخوانید »