تقویت احتمال کاهش تولید اوپک قیمت نفت افزایش یافت قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر انتظارات بازار برای کاهش عرضه از سوی اوپک افزایش پیدا کرد؛ با این حال رکوردبیشتر بخوانید »