نشانه های افت بازار مسکن در تیر ماه اولین داده های قیمتی از بازار مسکن شهر تهران افت هفت درصدی نرخ های پیشنهادی را نشان می‌دهد؛ در شمال تهران سرعتبیشتر بخوانید »