در واکنش به اعلام رسمی سازوکار مالی اروپا ظریف:آماده تعامل سازنده با اروپا در شرایط برابر و احترام متقابل هستیم وزیر امور خارجه کشورمان به اعلام رسمی ساز و کاربیشتر بخوانید »