سیم‌کارت واگذارشده چطور بازیابی می‌شود؟ برای بازیابی اطلاعات سیم‌کارتی که منقضی یا واگذار شده است، می‌توان با مراجعه به سامانه همتا و وارد کردن شناسه (IMEI) دستگاه و شماره سیم‌کارت،بیشتر بخوانید »