«ضرورت اصلاح الگوهای اعتبارسنجی مشتریان بانک». دکتر امیرجعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی به گزارش رمز پرس ضرورت اصلاح الگوهای اعتبارسنجی مشتریان بانک در مقال از زبان  . دکتر امیرجعفریبیشتر بخوانید »