منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: به اندازه یک مدینه فاضله برای اصفهان هزینه فرهنگی شده است، اما همچنان مشکلات باقی است. به گزارش رمزپرس به نقل ازبیشتر بخوانید »