جهانگیری: دغدغه امروز و فردای ایران تقویت همبستگی اجتماعی است. همچنان همانند فردی هستیم که با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته و زخم بسیاری به جان بخریم امابیشتر بخوانید »