سنای آمریکا قوانین استیضاح ترامپ را تایید کرد مجلس سنای آمریکا در ادامه فرآیند مربوط به استیضاح رئیس جمهور این کشور قطعنامه‌ای را با مفاد قوانین اساسی مربوط به محاکمهبیشتر بخوانید »