رئیس جمهور  : نه تسلیم خواهیم شد و نه خود را خواهیم باخت بلکه امیدواریم و از مشکلات عبور می کنیم. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه “دشمن به کلبیشتر بخوانید »