زائران اربعین ارز مورد نیاز خود را داخل کشور تهیه کنند یک مقام مطلع گفت: با توجه به عدم همراهی و هماهنگی بانک مرکزی عراق در ارائه خدمات مناسب دربیشتر بخوانید »