در ماه پایانی سال صورت می‌گیرد ورود ۱.۷ میلیارد دلار ارز اضافی به چرخه اقتصاد در پی دستورالعمل روز گذشته بانک مرکزی برای تشویق صادرکنندگانی که تاکنون با ارائه ارزبیشتر بخوانید »