این روزها بحث ورشکستگی و ادغام بانک ها از زبان مسئولین بانک مرکزی و تحلیل گران اقتصادی و پولی – بانکی بسیار شنیده می شود در این مصاحبه  به تحلیلبیشتر بخوانید »