به گزارش رمز پرس از سر مقاله آفرینش روزهای سختی را می گذرانیم نه از بابت اینکه فقط برق قطع می شود و گرمازده می شویم. معضل بی برقی درحالبیشتر بخوانید »