روحانی در گفت‌وگو با وزیر بهداشت: ضرورت نظارت دقیق بر استان‌هایی که از فردا طرح فاصله‌گذاری هوشمند اجرا می‌شود رییس جمهور در گفت‌وگو با وزیر بهداشت بر ضرورت نظارت دقیقبیشتر بخوانید »