رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی اختصاصی  مطرح کرد آغاز مناسبات بااوراسیا از۵ آبان سر میگیرد .                                                                                             شرح گفت‌وگوی اختصاصی محمود واعظی به عنوان اولین سوال درباره اهمیت و نقشی که اینبیشتر بخوانید »