آغاز اتصال اینترنت به صورت محدود به گزارش رمز پرس   بررسی‌ها نشان می‌دهد اینترنت ثابت برخی دانشگاه‌های بزرگ از جمله تهران، شریف، علامه طباطبایی‌، شهید بهشتی، امیر کبیر، خواجه نصیر و برخیبیشتر بخوانید »