جمهوری خواهان آمریکا: بایدن باید آزمون‌های ادراکی بدهد چند تن از نمایندگان جمهوری خواه به رهبری یک پزشک سابق کاخ سفید در نامه‌ای به بایدن از وی خواستند تا دربیشتر بخوانید »