رفتن به محتوا

تبلیغات محیطی و جذب گردشگر آیا تبلیغات محیطی تاثیری در جذب گردشگر دارد؟

به گزارش رمز پرس بر اساس نتایج مطالعه ای که رابطه بین تبلیغات محیطی و جذب گردشگری را بررسی می کرد. نشان داد  سطح معنی‌داری همچنین میزان همبستگی پیرسون که نشان دهنده رابطه بین متغیرهاست، برابر ۰٫۳۶ است که بیان رابطه همبستگی معنی دار و مثبت بین دو متغیر است.

اگرچه تبلیغات محیطی از قدیمی ترین روش های تبلیغاتی می باشد اما هنوز هم به عنوان یک ابزار جذب مخاطب همچنان تاثیرگذار است.زیرا مخاطب ناگزیر به دیدن تبلیغات محیطی بوده و چون نمی تواند چشم خود را از رنگ ها و طرح های اطراف خود بپوشاند و رسانه تبلیغات محیطی زمینه آگاهی و اطلاعات مخاطبان را نسبت به مکان خاص گردشگری فراهم می آورد. این نوع تبلیغات به عناصر فیزیکی قابل اجرا در تیررس بینندگان قرار دارند. تابلوهای تبلیغاتی، بیلبوردها، فضاهای تبلیغاتی داخل مترو، بدنه اتوبوس ها و … گونه های مختلفی از تبلیغات محیطی به شمار می روند. بیـشتر مردم از جاذبه های تاریخی و طبیعی محل سکونت خود و شهرهای اطراف کم اطلاعنـد و پیش از مسافرت یا اطلاعات محدودی در مورد مقصد دارند و یـا اصـلاً اطلاعـی در این زمینه کسب نکرده اند. کشورها، فرهنـگ هـا، فـصول مختلـف، مقاصـد گردشـگری متفاوتی هستند که با توجه به تصویری که رسانه ها از آن ها ارائه می دهند، می نتواند منجر به ترغیب یا بی میلی فرد یا افراد نسبت به مسافرت به مکان مورد نظر شوند. در مجموع با توجه به رابطه تنگاتنگ رسانه ها با صنعت گردشگری و گردشـگران و نیاز مبرم این صنعت بـه اطلاعـات فراگیـر و جـامع بویژه تبلیغات محیطی  در زمینـه هـای دانـشی گونـاگون، همکاری کارشناسان و صاحبنظران حوزه های مختلف مانند روان شناسان، جامعه شناسان، ارتباطات، تاریخ، جغرافیا، باستان شناسی، مطالعات فرهنگی و… با کارشناسان این حوزه برای ارتقای شیوه های علمی و کارشناسانه فعالیت هـای گردشگری بـسیار ضـروری است.

 

مهدی صباغیان

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای ضروری علامت زده شده اند *

*

قبل
بعد